Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu został Partnerem Centrum Projektów Polska Cyfrowa!

DATA ROZPOCZĘCIA: 2023-09-01
DATA ZAKOŃCZENIA: 2028-06-30
subpage image

O projekcie

Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie) nr. FERS.01.09-IP.03-0001/23 jest działaniem parasolowym, w ramach, którego wsparcie otrzymają JST uczestniczące w projektach wybieranych w sposób konkurencyjny (tj. KRC pilotaż i KRC skalowanie).

Działania w ramach KRC Wsparcie mają na celu pomoc w uruchomieniu lokalnych ośrodków rozwoju kompetencji cyfrowych m.in.: w istniejących na terenie gmin samorządowych instytucjach kultury, edukacji czy kształcenia ustawicznego. Dzięki czemu zostanie wykorzystana istniejąca już infrastruktura do osiągnięcia nowych celów.

Działalność Klubów Rozwoju Cyfrowego kierowana będzie do osób dorosłych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w celu wsparcia rozwoju ich kompetencji cyfrowych,.


Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie merytoryczne lokalnych ośrodków służących rozwojowi kompetencji cyfrowych - Klubów Rozwoju Cyfrowego.


Cele szczegółowe w projekcie

  • opracowanie ram funkcjonowania KRC w Polsce zawierających minimalne wymagania dla gmin i podmiotów realizujących lokalne KRC, w celu zapewnienia wspólnego standardu działania Klubów Rozwoju Cyfrowego,
  • opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla edukatorów i edukatorek KRC, a także ich aktualizacja w kolejnych etapach projektu,
  • przeszkolenie edukatorów i edukatorek będących uczestnikami projektów wybieranych w sposób konkurencyjny KRC pilotaż i KRC skalowanie,
  • przygotowanie, uruchomienie i utrzymanie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej w okresie upowszechniania założeń funkcjonowania KRC i kompetencji cyfrowych do opracowania katalogu dobrych praktyk dla edukatorów i edukatorek KRC w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym,
  • udzielanie bieżącego wsparcia dla beneficjentów/ek oraz edukatorek/ów KRC na etapie pilotażu oraz skalowania (wsparcie merytoryczne, udostępnianie materiałów edukacyjnych, spotkania sieciujące)

 

Głównym celem całości interwencji KRC jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności cyfrowych.


Korzyści

Efektem projektu “Kluby Rozwoju Cyfrowego – projekt wspierający (KRC Wsparcie)” będzie wypracowanie rekomendacji, dobrych praktyk, standardów prowadzenia Klubów Rozwoju Cyfrowego, które pozwolą społeczności lokalnej na nabywanie i doskonalenie podstawowych umiejętności cyfrowych.


Grupy docelowe

Działania skierowane będą do następujących grup docelowych:

bezpośredni odbiorcy – edukatorzy i edukatorki / osoby będące lokalnymi animatorami społeczności KRC
odbiorcy pośredni: beneficjenci konkursów „Kluby Rozwoju Cyfrowego – Pilotaż” i „Kluby Rozwoju Cyfrowego – Skalowanie”, ogół społeczeństwa, osoby dorosłe korzystające z KRC.

Dane projektu

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FERS.01 Umiejętności

Numer i nazwa działania FERS: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych

Typ projektów FERS: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych - Kluby Rozwoju Cyfrowego 


Finansowanie

Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Działanie: 01.09 Rozwój kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu: 51 920 000 zł

ze środków unijnego dofinansowania: 42 844 384 zł
ze środków współfinansowania krajowego: 9 075 616 zł

 

„Jeśli podejrzewasz, że zapisy projektu pt. Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie) lub działania podejmowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa lub Partnerów w ramach tego projektu są niezgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) możesz to zgłosić.

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą:

  • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa;
  • skrzynki nadawczej e-PUAP Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa.

W każdym powyższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej”

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie