Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda

Audyt dostępności

Audyt dostępności ma na celu weryfikację poziomu dostępności dzięki której z produktów, usług i przestrzeni może korzystać w równym stopniu jak największa liczba osób o szczególnych potrzebach zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audyt dostępności architektonicznej: jest kompleksowym badaniem przestrzeni zewnętrznej oraz wewnętrznej obiektów zarówno publicznych jak i prywatnych, budynków, biur, poszczególnych pomieszczeń. Zespół audytowy przeprowadza analizę dostępności architektonicznej obiektu podczas wizji lokalnej obiektu oraz na podstawie uzyskanych niezbędnych informacji od Zarządcy obiektu. Audyt dostępności architektonicznej jest przeprowadzany zarówno dla obiektów już istniejących jak i na etapie projektowym Podczas prac audytowych zespół audytujący odnosi się do kryteriów wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych praktyk określonych w standardach dostępności.

W ramach obszaru architektonicznego badane są między innymi:

 • komunikacja zewnętrzna i otoczenie budynku (drogi dojścia, stanowiska postojowe),
 • strefa wejścia,
 • elementy ułatwiające orientację w budynku,
 • komunikacja w budynku,
 • toalety dedykowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • wyposażenie wewnętrzne z oceną sposobu rozmieszczenia umeblowania,
 • dostępność wydzielonych pomieszczeń obsługi klienta,
 • inne elementy mające wpływ na dostępność placówki ujęte w ankiecie audytorskiej.

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności oraz możliwe do wdrożenia rekomendacje zmian. Raport może być podstawą do planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do wykonania szczegółowych projektów i planu prac wykonawczych.

Audyt dostępności informacyjno-komunikacyjnej ma na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących barier i utrudnień w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Zespół audytujący przeprowadza analizę dostępności informacyjno-komunikacyjnej podczas wizji lokalnej, która pozwoli przeanalizować możliwe rozwiązania, które należy zastosować w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym osobom z niepełnosprawnościami, w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 

Kompleksowe badanie skutecznej komunikacji z klientem po kątem m.in.:

 • zapewnienia tłumacza się języka migowego lub umożliwienia zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez stronę internetową,
 • wykorzystania urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących (np. pętle indukcyjne, systemy FM lub inne urządzenia, których celem jest wspomaganie osób słabosłyszących),
 • skutecznej informacji zamieszczonych w kanałach komunikacji o zakresie działalności – (np. elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w języku migowym lub informacje w języku łatwym do odczytania ),
 • sposobu i jakości komunikacji i dostosowania do potrzeb odbiorców usług publicznych (np. poprzez umożliwienie komunikacji osobie ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w jej wniosku).

Raport z audytu zawiera opis poziomu dostępności i rekomendacje zmian, co stanowi podstawę do wykonania szczegółowych projektów oraz prac adaptacyjnych.

Audyt cyfrowy  obejmuje kompleksowe badanie stron, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych kanałów komunikacji pod kątem ich dostępności dla jak największej liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z: dysfunkcjami narządu wzroku, dysfunkcjami narządu słuchu, mających trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści. Audyt wykonywany jest m.in. w oparciu  o standard WCAG 2.1 na poziomie AA. W ramach audytu analizie poddana zostaje m.in. funkcjonalność strony lub aplikacji dla różnego typu urządzeń, w tym urządzeń mobilnych, poprawność kodowania strony, intuicyjność dotarcia do konkretnych informacji, przejrzystość treści, stosowane nazewnictwo.

Raport z audytu zawierać bedzię możliwe do wdrożenia rekomendację koniecznych usprawnień, w celu umożliwienia każdej osobie swobodnej obsługi serwisów bez względu na rodzaj niepełnosprawności, wiek, oprogramowanie lub posiadany sprzęt.

Audyt dostępności może być prowadzony :

 • na etapie projektowania obiektów, przestrzeni, produktów lub usług
 • dla już istniejących obiektów, przestrzeni, produktów lub usług – przed ich modernizacją lub jako informacja o poziomie faktycznej dostępności