Międzynarodowy Instytut Outsourcingu

 

"JEŚLI CHCESZ ZNAJDZIESZ SPOSÓB,
JEŚLI NIE CHCESZ ZNAJDZIESZ POWÓD"
MY MAMY SPOSÓB NA TWOJĄ SATYSFAKCJĘ!

Innowacje


Międzynarodowy Instytut Outsourcingu będący akredytowanym przez Ministra Rozwoju Ośrodkiem Innowacji w swojej ofercie posiada ponadto:
 • audyty innowacyjności;
 • doradztwo we wdrażaniu innowacji;


Doświadczenie:


Podczas współpracy opracowano założenia rozwojowe dla nowych technologii i wyrobów na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż wraz z określeniem metod transferu technologii z nauki do biznesu.

Na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców zrealizowano usługę:

Audytu Innowacyjności składającego się z następujących etapów: Analiza:

 • możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę, zdefiniowanie pytania badawczego lub hipotezy dotyczącej najważniejszego problemu przedsiębiorstwa,
 • pozycji rynkowej,
 • modelu biznesowego,
 • finansowa,
 • organizacji i zarządzania,
 • dojrzałości technologicznej.

Na rzecz kilkudziesięciu przedsiębiorców zrealizowana została usługa:

Doradztwa we wdrażaniu innowacji, która składała się z następujących etapów:

 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju, alternatywnych do głównej rekomendacji, analiza porównawcza uszczegółowionych ścieżek, prognozowany wpływ wyboru danej ścieżki na rozwój firmy, zdefiniowanie modelu produkcji / sprzedaży każdej ze ścieżek, stworzenie ogólnych modeli finansowych pokazujących koszty i korzyści z wyboru poszczególnych opcji, wstępna prognoza wielkości sprzedaży i liczby klientów w każdej ze ścieżek, model przychodów i kosztów wraz z prognozą wynikającą z wyboru danej ścieżki)
 • Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju
 • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego
 • Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do realizacji projektów badawczo - rozwojowych i innowacyjnych
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego, analiza scenariuszy finansowych dla różnych wartości bazowych, analiza wpływu trudnych do skwantyfikowania czynników jakościowych na rentowność inwestycji
 • Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii, przygotowanie wstępnej listy dostępnych na rynku technologii możliwych do wdrożenia w przedsiębiorstwie, określenie poziomu innowacyjności poszczególnych technologii, poziom rozpowszechnienia na rynku, określenie szacunkowego kosztu wdrożenia poszczególnych technologii, przygotowanie rankingu wybranych technologii według poziomu innowacyjności oraz kosztu wdrożenia, przygotowanie wstępnej analizy użyteczności poszczególnych technologii w danym przedsiębiorstwie, przygotowanie rekomendacji dotyczącej wdrożenia konkretnej technologii
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii, przygotowanie listy dostawców, opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy: zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert: wycena kosztów zakupu technologii od poszczególnych dostawców oraz analiza porównawcza ofert, rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem - sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej, przygotowanie listy dostawców wybranej technologii, opracowanie zapytania ofertowego do dostawców technologii pod kątem potrzeb usługobiorcy, zebranie ofert od poszczególnych dostawców i ewentualne uszczegółowienie ofert: wycena kosztów zakupu technologii od poszczególnych dostawców oraz analiza porównawcza ofert: rekomendacja dotycząca zakupu technologii od konkretnego dostawcy wraz z uzasadnieniem - sprawdzenie zgodności technologicznej i łatwości wdrożenia danej technologii w przedsiębiorstwie
 • Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do procesu negocjacji, przygotowanie strategii negocjacyjnej z dostawcą technologii, w tym jednostką naukową
 • Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii, współudział wraz z usługobiorcą w procesie negocjacji w celu osiągnięcia najkorzystniejszych dla reprezentowanego przedsiębiorstwa
 • Końcowa weryfikacja kształtu umowy, jednorazowe sprawdzenie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą technologii,
 • Wsparcie w przygotowaniu umowy, bieżąca praca z umową – sprawdzanie każdej kolejnej wersji umowy powstającej w toku negocjacji pomiędzy przedsiębiorcą a dostawcą technologii)
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia, szczegółowego harmonogramu, określenie zasobów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania i przypisanie wykonawców do poszczególnych zadań, określenie budżetu wdrożenia i alokacji środków na poszczególne zadania, określenie zasad raportowania wdrożenia
 • Analiza ryzyka wdrożenia, wytyczenie ścieżki krytycznej projektu, analiza ryzyka – określenie najbardziej narażonych na ryzyko obszarów projektu i sposobów ograniczenia ryzyka, rekomendacje dotyczące przeprowadzania wdrożenia.
 • Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne, przeprowadzenie analizy jakościowej potencjalnego wpływu nowo wdrażanej technologii na środowisko naturalne)
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 • Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich, stworzenie struktury delegacji kompetencji, stworzenie planu struktury kadrowej i optymalizacji zatrudnienia, stworzenie całościowego planu rozwoju kadr.
 • Stworzenie systemu motywacyjnego, finansowego systemu motywacyjnego, określenie sposobu przyznawania wynagrodzeń, stworzenie pozafinansowego systemu motywacyjnego
 • Wsparcie zarządzania własnością intelektualną, analiza statusu własności intelektualnej w zakresie innowacji wdrażanych w przedsiębiorstwie, analiza zdolności do zastrzeżenia własności przemysłowej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo, przygotowanie dokumentacji wymaganej w procesie zastrzegania, wsparcie w uzyskaniu wyceny własności intelektualnej posiadanej lub nabywanej przez przedsiębiorstwo
 • Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej

Zapraszamy do kontaktu!