Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
Polityka Jakości

 

POLITYKA JAKOŚCI

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu tworzy, bada, doskonali i nadzoruje narzędzia systemowe mające zapewnić bezpieczne, sprawne i innowacyjne funkcjonowanie podmiotów we wszystkich sektorach outsourcingu.

Kluczem  do  spełnienia powyższej polityki jakości jest  dążenie do podnoszenia  poziomu  zadowolenia naszych  Beneficjentów.

Podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów jest utrzymywanie i doskonalenieSystemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.         

System ten zobowiązuje wszystkich Pracowników i Współpracowników MIO do osiągnięcia następujących celów:                                                                                

 • podnoszenie jakości rezultatów prowadzonej działalności,
 • realizacja oczekiwań Beneficjentów,
 • doskonalenie narzędzi, warsztatu pracy, optymalizacji procesów i współpracy z partnerami,
 • doskonalenie własnych kompetencji,
 • ugruntowanie zadowolenia Beneficjentów, Pracowników i Współpracowników,
 • przestrzeganie obowiązujących wymagańprawnych, normatywnych i własnych.

Za jakość w  MIO odpowiada nie tylko Zarząd, ale każdy Pracownik i Współpracownik.

 

CELE STATUTOWE
MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU OUTSOURCINGU

 1. Systematyzowanie okresowych i tymczasowych wyników badań własnych i innych badań naukowych nad rozwojem outsourcingu, jego form a także współzależności między outsourcingiem a zjawiskami społeczno-gospodarczymi.
 2. Integracja międzynarodowych środowisk naukowych i innych na rzecz prowadzenia badań i propagowania outsourcingu i jego form.
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności ekonomicznej, gospodarczej i społecznej na rzecz wzrostu konkurencyjności regionów oraz różnych form działalności zorganizowanej z zastosowaniem outsourcingu i rozwiązań innowacyjnych.
 4. Propagowanie idei i popularyzacji rozwoju oraz zastosowania outsourcingu, innowacji, standaryzacji i normalizacji w działalności przedsiębiorstw oraz innych organizacji w tym państwowych i samorządowych.
 5. Aktywne uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych akcjach na rzecz outsourcingu, innowacji, standaryzacji i normalizacji.
 6. Wspieranie inicjatyw międzynarodowych i krajowych na rzecz budowy „Krajowych Organizacji Outsourcingu”.
 7. Promowanie i propagowanie outsourcingu jako dziedziny naukowej w uczelniach wyższych w Polsce i poza jej granicami.
 8. Promocja i wspieranie badań naukowych w zakresie ekonomicznych i innowacyjnych aspektów outsourcingu.
 9. Wzmacnianie rynku pracy, aktywizowanie osób fizycznych i organizacji poprzez nowoczesne metody prowadzenia działalności.
 10. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, działalność gospodarcza, działalność państwowa i samorządowa.
 11. Obsługa osób prawnych i fizycznych w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z funduszy
  i programów skierowanych do tych osób, a tak¿e współpraca przy realizacji projektów wspieranych takimi środkami.

nasi klienci