Międzynarodowy Instytut Outsourcingu
Kontakt

ul. Zofii Nałkowskiej 21
82-300 Elbląg

tel. 55 239 48 74
faks 55 239 48 77

www.fioi.org
fioi@fioi.org

KRS: 000278196
NIP: 5782967692
REGON: 280199929

 

 

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze obowiązki wynikające z regulacji prawnych odnośnie ochrony danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż Państwa dane otrzymywane przez nas poprzez wizytę na stronie internetowej www.fioi.org, arkusz kontaktowy, oraz z korespondencją e-mail – zarówno tą zamawianą jak i niezamawianą, przetwarzane są w celu powadzenia statystyk odwiedzin w celu udzielania odpowiedzi bądź też w celu nadawania wysyłek do osób, które wyraziły na to zgodę, z poszanowaniem adekwatnych przepisów prawa.
Informujemy, iż nadsyłając do nas korespondencję wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w wymiarze i zakresie określonym w tej korespondencji. W odniesieniu do nadesłanych do nas danych osobowych, w zależności od podstawy prawnej, stajemy się ich administratorem, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym.

Mając na względzie powyższe informujemy, iż przysługuje Państwu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych prawo do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Państwa danych bez dalszego informowania w przypadku otrzymania korespondencji niezamawianej, nieautoryzowanej lub w przypadku braku prawnie uzasadnionego celu przetwarzania.
Przetwarzanie odbywa się w zabezpieczonych systemach utrzymania infrastruktury poczty elektronicznej i strony internetowej, na dyskach komputerów osób upoważnionych
do prowadzenia korespondencji – w skrzynkach e-mail z domeną „fioi.org”, a także w postaci wydruków jako akta prowadzonych spraw. Państwa dane przechowywane będą przez okres 3 lat, po tym czasie będą archiwizowane przez 2 lata, a następnie zostaną trwale usunięte chyba, że umowa, przesłanki merytoryczne (np. okresy przedawnień) lub przepisy prawa określają inne okresy przetwarzania.
Nie stosujemy plików cookies i nie prowadzimy jakichkolwiek operacji zautomatyzowanych mających na celu dalsze przetwarzanie otrzymanych danych osobowych.
Informujemy jednocześnie, iż osoby prowadzące korespondencję z domeny „fioi.org” wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim podane zostały
w stopce e-maila wraz z adresem e-mail wyłącznie do prowadzenia korespondencji.
 
 Powyższa klauzula stanowi przedmiot prawa autorskiego Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorzy zezwalają na nieograniczone stosowanie ww. klauzuli po uprzednim uzyskaniu zgody. O zgodę można zwracać się na adres fioi@fioi.org. Zachęcamy do korzystania z innych klauzul i wzorów dokumentów. Tworzymy także klauzule RODO na zamówienie.

nasi klienci